.300 Blackout /7,62x35
.300 Blackout (7,62x35) Pais: US
Tipo: Ordinario 220 Grain
.300 Blackout (7,62x35) Pais: US
Tipo: Ordinario 147 Grain
.300 Blackout (7,62x35) Pais: US (Y-B)
Tipo: Subsonico punta fluorescente
.300 Blackout (7,62x35) Pais: US (Y-B)
Tipo: Subsonico Vaina Aluminio