5,45x39 Kalashnikov
5,45x39 Pais:
Tipo: Contraste
5,45x39 Pais:
Tipo: Trazador
5,45x39 Pais:
Tipo: Trazador
5,45x39 Pais:
Tipo: Dummy
.215 "5,45x39" Pais: RWS
Tipo: Match
5,45x39 Pais:
Tipo: Fogueo
5,45x39 Pais:
Tipo: Cartucho Proyección
5,45x39 Pais:
Tipo: Dummy
5,45x39 Pais:
Tipo: Dummy